Privacyverklaring

Gezinshuis Aan Boord vindt het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. Je hebt ons je persoonsgegevens toevertrouwd. Je mag er dus vanuit gaan dat Aan Boord er alles aan doet om je privacy te beschermen.

Doel en achtergrond gegevensverwerking

Aan Boord verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de begeleiding van cliënten. Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Aan Boord of anderszins daarmee samenwerkt of een relatie onderhoudt, kunnen wij je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Er worden persoonsgegevens verwerkt van cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers. Ook worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van onderzoeken, afhandelen van klachten, verbeterwensen.

Grondslagen voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende juridische grondslagen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b. van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Voor Aan Boord zijn de volgende grondslagen van belang:

1. De betrokkene moet toestemming gegeven hebben voor de verwerking;

2. De verwerking moet noodzakelijk zijn voor de behandeling of de uitvoering van de

    overeenkomst;

3. De verwerking vloeit voort uit een wettelijke verplichting;

4. De verwerking dient een vitaal belang van de betrokkene;

5. De verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd doel.

Daarnaast mag je bijzondere persoonsgegevens verwerken indien deze vallen onder de wettelijke uitzonderingen op het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Verwerkingen door Aan Boord voor zorglevering, nakoming dossierplichten en de bijbehorende administratieve afwikkeling vallen onder deze uitzondering.

Verstrekking aan derden

Wij delen persoonsgegevens slechts met derden indien hier een toestemming voor is, als dat nodig is voor de uitvoering van de relatie (overeenkomst), of vanuit een wettelijke verplichting. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Verwijzing naar websites van derden (via hyperlinks)

Op onze websites hebben wij verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites goed te lezen, voordat je daar gebruik van maakt.

Bewaartermijnen

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van gezondheidsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar, zoals opgenomen in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Naast deze wet houden wij, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiliging

Aan Boord heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Aan Boord toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Bij de informatiebeveiliging zijn de volgende waarborgen van belang:

Beschikbaarheid van informatie en informatie verwerkende bedrijfsmiddelen voor betrokken hulpverleners; waarbij rekening wordt gehouden met storingen en incidenten;

  • Correctheid en volledigheid van informatie (integriteit);
  • Vertrouwelijkheid van informatie (niemand mag toegang krijgen tot informatie die daarvoor niet gemachtigd is).
  • De door jouw verstrekte gegevens bewaren wij zolang nodig is voor de relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.

Jouw rechten

Iedereen van wie Aan Boord persoonsgegevens verwerkt, heeft diverse rechten. Deze rechten en de uitoefening daarvan kunnen per doelgroep verschillen. De volgende rechten zijn er:

  • Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens die wij van je verwerken te ontvangen zodat je ze over kunt dragen aan een andere partij;
  • Het recht op vergetelheid: Het recht om ‘vergeten’ te worden/het vernietigen van je gegevens;
  • Recht op inzage: Het recht om je persoonsgegevens in te zien die wij van je verwerken;
  • Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen;
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Aan Boord doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming/profilering;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Je kunt altijd aan ons vragen welke gegevens over je worden verwerkt. Heb je een vraag of een verzoek in het kader van je rechten, onder aan deze privacyverklaring staan onze contactgegevens.

Cookies

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Contact

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je een vraag of klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Je vraag kan je richten aan;

Hilde Moll, Functionaris Gegevensbescherming

Gezinshuis Aan Boord

Kwintenweg 1

7451 PE Holten

Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht een klacht in te dienen bij de:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Tel: 0900-2001201

Of kijk op de site: Autoriteit Persoonsgegevens